Wednesday, January 02, 2008

Santa Llocaia de Cornellana (Alt Urgell): un indret amb molta història


Al territori de l'actic comtat d'Urgell, hi ha diversos indrets que reben el nom Cornellana. Anem-nos-en a Bellestar, a ponent de la Seu d’Urgell. A l’est de Ballestar i a tocar d’aquest poble, hi ha un indret que, segons el mapa actual de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, fet a escala 1:5.000, rep el nom de Camps de Cordellana (sic); a l’oest i també a tocar, hi ha un altre zona conreada que rep el nom de Camps de Cal Llocaia. L’origen d’aquests noms s’entenen més bé si sabem que, segons un document del 862, hi hagué una església de Santa Llocaia de Cornellana, la qual aquests dos topònims ens permeten de situar-la amb força precisió. Un altre element que ens assenyala l’antiguitat d’aquest indret és que el camí que hi duu coincideixi amb l’orientació de la centuriació que existí en aquesta zona de l’Urgellet. Aquesta realitat ens porta a pensar en una villa que encara existia a la baixa romanitat i que es va cristianitzar (s’hi edificà una església dedicada a Santa Llocaia); potser és un cas semblant al que trobem a la Vil•la Fortunatus (Baix Cinca) i en d’altres llocs. En aquest indret, o molt a prop, es degué edificar a l'alta edat mitjana un nucli de població, potser a Bellestar mateix o, més aviat, a les seves rodalies immediates. Tal com demostra la pervivència de la via d’època romana, degué ésser un lloc habitat d’una manera permanent al llarg de tota l’alta edat mitjana. Els mapes, els documents escrits i els estudis del paisatge ens permeten d'entendre la història de moltes contrades del nostre país.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home